Энэхүү багц нь өдрийн энгийн өрөө 75 000₮, хагас люкс өрөө 90 000₮ бөгөөд дээрх эмчилгээнүүд эмчийн заалтаар хийгдэх болно.

Энэхүү багц нь өдрийн энгийн өрөө 75 000₮, хагас люкс өрөө 90 000₮ бөгөөд дээрх эмчилгээнүүд эмчийн заалтаар хийгдэх болно

Энэхүү багц нь өдрийн энгийн өрөө 75 000₮, хагас люкс өрөө 90 000₮ бөгөөд дээрх эмчилгээнүүд эмчийн заалтаар хийгдэх болно.