Үнэ тариф
Мойлтын Тохой Сувиллын Зуны Тариф
 
үнэ шинэ
 
1. Өрөөнд зөвхөн орны тоогоор амрагч хүлээн авна
2. Амрагчид нэмэлтээр захиалгат хоолны тарифаар хоол захиалах болон уламжлалт, сэргээн засах эмчилгээнүүдийг сонгон хийлгэж болно.
3. Хүүхэд 15 наснаас дээш том хүний тарифаар тооцогдоно.
 
 
 Мойлтын Тохой Сувиллын Зуны люкс байрны үнэ тариф